Wędkarz w obrębie ochronnym na Jeziorze Zegrzyńskim - Aktualności - Komisariat Rzeczny Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wędkarz w obrębie ochronnym na Jeziorze Zegrzyńskim

Data publikacji 20.11.2017

W niedzielne przedpołudnie policjanci rzeczni ogniwa w Nieporęcie zatrzymali mężczyznę wędkującego w rejonie obrębu ochronnego na Jeziorze Zegrzyńskim. Policjanci przypominają, że od dnia 1 listopada do 31 marca w zachodniej części jeziora ustanowiony jest obręb objęty całkowitym zakazem połowu ryb.

Przypominamy, że obręb ochronny Zegrze (od 1 listopada do 31 marca) obejmuje obszar wodny opisany granicami: linią prostą od tablicy 32 km w Zegrzu Północnym w poprzek czaszy zbiornika do zabudowań mieszkalnych w Nieporęcie ul. Zegrzyńska 30 na lewym brzegu, dalej linią brzegową do mostu drogowego w Zegrzu a następnie wzdłuż prawej linii brzegowej do tablicy 32 km.

Obręb ten wprowadzony został  w celu ochrony miejsc gromadnego zimowania narybku. W tak oznaczonym terenie zabrania się połowu oraz czynności szkodliwych dla ryb, takich jak naruszenie urządzeń tarliskowych, dna zbiornika i roślinności wodnej.

Obręb ten został wprowadzony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w 2006 roku i o jego istnieniu przypomina Regulamin połowu Okręgu Mazowieckiego PZW

Uchwała Nr 367/258/06

Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 21 lutego 2006 r.

  w sprawie zaktualizowania granic i okresów trwania obrębu ochronnego w ramach obwodu rybackiego rzeki Narew - nr 7 (Zbiornik Zegrzyński).

    Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1590 z późn. zm.1)), 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, póz. 750 z późn. zm.2)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Ustanawia się obręb ochronny, w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku, w ramach obwodu rybackiego rzeki Narew - nr 7 (Zbiornik Zegrzyński), obejmujący obszar wodny opisany granicami: linią prostą od tablicy 32 km w Zegrzu Północnym w poprzek czaszy zbiornika do zabudowań mieszkalnych w Nieporęcie ul. Zegrzyńska 30 na lewym brzegu, dalej linią brzegową do mostu drogowego w Zegrzu a następnie wzdłuż prawej linii brzegowej do tablicy 32 km.
  2. Granice obrębu ochronnego, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Janowi Engelgardowi, Członkowi Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.